สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    ในการนี้ นายสัตวแพทย์พศวีร์  สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด  โดยมีนางวิลาวัณย์  แสงเพชร นายก อบต.ห้วยแคน กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล  ประชาชนตำบลห้วยแคน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  ให้ความรู้  ดำเนินการฉีดวัคซีนและทำหมันให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยแคน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนในวันและเวลาราชการ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางวิลาวัณย์  แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชินินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางวิลาวัณย์  แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิตด้วยเศรษฐกิจBCG หลักสูตรการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน นำโดยนางวิลาวัณย์  แสงเพชร ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตกชวา และวัชพืชในน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย จากนายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแคน  เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนตำบลห้วยแคน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแคน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย  นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องสักการะ  วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  โดยการนำของนางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  พร้อมคณะด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.ห้วยแคน กำนัน ผู้้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปนิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางวิลาวัณย์  แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เป็นประธานในพิธี และขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะคุณครู ทีมวิทยากรจาก สภ.ห้วยแถลง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  โดยนายกมล  เเกษเมธีการุณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกัยศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ประจำอำเภอห้วยแถลง โดยนายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง ลงพื้นที่บ้านห้วยแคน หมู่ 1 เพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู็พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ และผู้นำหมู่บ้าน ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำอำเภอห้วยแถลง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
วันที่่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ดำเนินโครงการส่งเสริมงานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ร่วมกับอำเภอห้วยแถลง ดำเนินโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านห้วยแคน หมู่ 3  ตำบลห้วยแคน  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน  โดยการนำของนางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 หมู่บ้าน รวม 80 คน  ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังในการดำเนินชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 30 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด่านหัตถกรรม(จักสานจากเส้นพลาสติก) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านด้านการจักสาน
วันที่ 20 - 24  มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแคน เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบชุดเตียงนอนให้กับผู้ป่วยยากไร้ บ้านหนองม่วง หมู่ 7
วันที่ 20 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน โดยนางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและนำข้อมูลมาวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,647,538

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.