สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ 
             สภาพความเป็นจริง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพและรายได้หลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม    ส่วนมากจะอพยพไปรับจ้างในเขตเมือง   นอกนั้นก็มีการปลูกผักสวนครัวบ้าง รวมทั้งทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่นการทอผ้าพื้นเมือง กี่กระตุก จักสาน รวมทั้งเย็บผ้าขายบางส่วน ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและมีการเลี้ยงสัตว์เล็กน้อยและปลูกงาในช่วงฤดูแล้ง
                           รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการเกษตรกรรมและอื่น ๆ โดยแยกได้ดังนี้

-
ทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์    
ประมาณ
85 %
-
รับจ้าง   
ประมาณ
8 %
-
ค้าขาย    
ประมาณ
4 %
-
รับราชการ
ประมาณ
2 %
-
รายได้อื่น ๆ  
ประมาณ
1 %
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
-
ธนาคาร    
-
แห่ง
-
โรงแรม    
-
แห่ง
-
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
-
แห่ง
-
โรงงานอุตสาหกรรม  
-
แห่ง
-
โรงสีขนาดใหญ่
-
แห่ง
-
โรงสีขนาดกลาง
8
แห่ง
-
โรงสีขนาดเล็ก  
11
แห่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.217.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,527,741

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.